UsernamePublicRestriction

Register

A–Z Companies

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

A–Z Vessels

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Search again

And/Or

 Towage and Salvage only
Nm

NMSC KAZMORTRANSFLOT LLP (LLP 'NATSIONALNAYA MORSKAYA SUDOKHODNAYA KOMPANIYA KAZMORTRANSFLOT'), LLP

Building No.70, Business Centre, Microdistrict 14, 130000 Aktau, Kazakhstan

Tel: +7 7292 535890 | Email: info@kmtf.kz

NMSC KAZMORTRANSFLOT LLP (LLP 'NATSIONALNAYA MORSKAYA SUDOKHODNAYA KOMPANIYA KAZMORTRANSFLOT'), LLP

Primorskiy Park, Biznes-tsentr, 130001 Aktau, Kazakhstan

Tel: +7 7292 200890 | Email: info@kmtf.kz

NMSC KAZMORTRANSFLOT LLP (LLP 'NATSIONALNAYA MORSKAYA SUDOKHODNAYA KOMPANIYA KAZMORTRANSFLOT'), LLP

ul. Chaykovskogo 95, 480091 Almaty, Kazakhstan

Tel: +7 727 2684077 | Email: ilya.boitsoun@fleet.kz


Page 1 of 1

Listing 1 - 3 of 3